Dịch vụ: Nhãn năng lượng

Dịch vụ xin cấp giấy phép dán nhãn năng lượng

Với đội ngũ chuyên gia, luật sư có kiến thức chuyên ngành sâu sắc cùng với mối quan hệ rộng lớn & am hiểu thủ tục pháp lý ở Hải Quan, Phòng thử nghiệm & Bộ Công Thương, chúng tôi đại diện cho Doanh nghiệp làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, xúc…

1/ Thủ tục hải quan:  Thực hiện theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. 2/ Kiểm tra chuyên ngành:  – Quyết định…