Thông tin tuyển dụng

Chúng tôi luôn nhận thức rõ ràng rằng con người là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định và đảm bảo cho sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty. Với nhận thức đó, Dịch Vụ Luật luôn coi nhiệm vụ xây dựng và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ chiến lược của Công ty, thông qua các hoạt động tuyển dụng và thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

Dịch Vụ Luật thực hiện chương trình thực tập pháp lý thường xuyên. Tham gia chương trình, các thực tập sinh sẽ có cơ hội áp dụng các kiến thức và kỹ năng trong trường học vào môi trường luật thực tế, từ đó tích lũy thêm các kinh nghiệm làm việc.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến chính sách và cơ hội tuyển dụng mới, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại các địa chỉ sau:

Xem thêm: Thông tin tuyển dụng mới nhất.

—————————-

DỊCH VỤ LUẬT

Hotline: 093.123.3539