Tài Khoản 632 Là Gì?

Bạn đang muốn biết tài khoản 632 là gì? Kết cấu và nội dung của tài khoản ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp thật chi tiết những thắc mắc trên.

Giá vốn hàng bán quy định theo thông tư 133 đối với doanh nghiệp khi hạch toán phải qua phương pháp kiểm kê định kỳ. Sơ đồ giúp phản ánh cách hạch toán về tài khoản 632 theo thông tư 133 một cách tóm tắt. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng dichvuluat.vn nghiên cứu nội dung về tài khoản 632 là gì? Cách hạch toán giá vốn bán ra sao? Nhớ theo dõi tiếp bạn nhé!

Tài khoản 632 là gì?

Tài khoản 632 là gì?

Tài khoản 632 là gì?

Trước tiên để biết được tài khoản 632 là gì? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về khái niệm giá vốn bán hàng.

Giá vốn bán hàng là gì?

Giá vốn hàng bán là một giá trị còn tồn cửa hàng bán trong khoảng thời gian cụ thể. Toàn bộ chi phí đều được liên kết với hàng hóa bằng cách dùng một trong những công thức như Nhập trước – Xuất trước. Nhằm xác định cụ thể hay là tính chi phí trung bình. Chi phí của nó bao gồm tất cả các chi phí chuyển đổi, mua và chi phí khác. 

Sẽ phát sinh trong việc di chuyển hàng tồn kho đến điều kiện, vị trí hiện tại của chúng. Tổng chi phí hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm vật liệu, lao động và chi phí phân bổ. Những chi phí của hàng hóa chưa bán sẽ được hoãn lại giống như chi phí hàng tồn kho. Cho tới thời điểm hàng tồn kho được bán hay là ghi giảm về giá trị.

Tài khoản 632 là gì?

Vậy tài khoản 632 là gì? Tài khoản 632 dùng để phản ánh giá trị vốn của hàng hóa, sản phẩm hay dịch vụ bất động sản đã được đầu tư. Giá thành sản xuất của sản phẩm được xây, lắp bán trong cùng 1 thời điểm. 

Ngoài ra, tài khoản 632 còn sử dụng để phản ánh chi phí liên quan tới hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản như: chi phí sửa chữa, chi phí khấu hao, chi phí nghiệp vụ để thuê BĐS đầu tư theo đúng phương thức hoạt động, chi phí bán nhượng, thanh lý BĐS đầu tư…

Phản ánh trị giá về vốn của hàng hóa

Phản ánh trị giá về vốn của hàng hóa

Kết cấu và nội dung Tài khoản 632

Trường hợp doanh nghiệp có hàng tồn kho theo hướng kê khai thường xuyên

Bên Nợ: Đối với hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Tài khoản 632 là gì phản ánh về:

 • Trị giá vốn của hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được bán trong kỳ.
 • Chi phí nguyên vật liệu, chi phí về nhân công vượt qua mức bình thường, chi phí sản xuất chung được cố định nhưng không phân bổ. Tất cả sẽ được tính vào giá vốn bán hàng trong kỳ.
 • Những khoản mất mát, hao hụt của hàng tồn kho sau khi đã trừ phần bồi thường và do trách nhiệm từ cá nhân gây ra.

Số trích được lập dự phòng giảm giá của hàng tồn kho. Sự chênh lệch giữa số mua dự phòng giảm giá về hàng tồn kho năm nay lớn hơn số mua dự phòng lập của năm trước chưa dùng hết. Đối với hoạt động trong kinh doanh, đầu tư bất động sản. Tài khoản 632 là gì phản ánh:

 • Số khấu hao về bất động sản đầu tư sử dụng để cho thuê những hoạt động trích trong kỳ.
 • Chi phí nâng cấp, cải tạo, sửa chữa bất động sản đầu tư sẽ không đủ điều kiện đề tính vào giá nguyên khi đầu tư.
 • Chi phí phát sinh từ phía nghiệp vụ cho thuê hoạt động của bất động sản đầu tư trong kỳ.
 • Những giá trị còn lại mà bất động sản đầu tư thanh lý, bán trong kỳ.
 • Chi phí nghiệp vụ thanh lý, bán bất động sản đầu tư được phát sinh trong kỳ.
 • Số tổn thất vì giảm giá trị bất động sản nắm giữ đang chờ tăng giá.
 • Chi phí trích trước đối với các hàng hóa bất động sản đã được xác định là bán.

Bên Có: Kết chuyển về giá vốn của hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm đã bán ở trong kỳ sang tài khoản 911 nhằm xác định về kết quả kinh doanh. Kết chuyển toàn bộ mọi chi phí về BĐSĐT phát sinh ở trong kỳ để xác định được kết quả trong hoạt động kinh doanh.

Khoản hoàn nhập dự phòng được giảm giá trong hàng tồn kho cuối năm về tài chính. Sự chênh lệch của số dự phòng lập năm nay cần nhỏ hơn số lập năm trước.

Khoản hoàn nhập về chi phí trích trước đối với tổng số hàng hóa bất động sản xác định là đã được bán. Giá chênh lệch giữa chi phí trích trước cao hơn chi phí thực tế bị phát sinh. Khoản chiết khấu thương mại và giảm giá của hàng bán đã nhận được sau khi đã tiêu thụ về hàng mua.

Vượt qua mức bình thường

Vượt qua mức bình thường

Số điều chỉnh được tăng nguyên giá do BĐSĐT nắm giữ và chờ tăng giá khi họ có bằng chứng chắc chắn. Từ đó cho thấy rằng BĐSĐT có dấu hiệu được tăng giá trở lại. Những khoản thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường được tính vào giá trị hàng mua. Nếu như lúc xuất và bán hàng hóa mà những khoản thuế đó đã được hoàn lại.

Trường hợp doanh nghiệp có hàng tồn kho theo hướng kiểm kê định kỳ.

Cần nhỏ hơn số được lập của năm trước

Cần nhỏ hơn số được lập của năm trước 

Doanh nghiệp kinh doanh thương mại

 • Bên Nợ: Trị giá vốn hàng hóa xuất bán ở trong kỳ. Là số trích được lập dự phòng và giảm giá về hàng tồn kho. Sự chênh lệch số dự phòng năm nay phải lớn hơn số đã lập của năm trước và chưa sử dụng hết.
 • Bên Có: Kết chuyển giá vốn hàng hóa gửi bán nhưng nó chưa được xác định là đã tiêu thụ.  Hoàn nhập số dự phòng giảm giá của hàng tồn kho cuối năm về tài chính. Chênh lệch số dự phòng đã lập năm nay phải nhỏ hơn số lập năm trước. Kết chuyển giá vốn về hàng hóa đã xuất bán vào phía bên nợ của tài khoản 911.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất dịch vụ

Bên Nợ: Trị giá vốn thành phẩm và dịch vụ tồn kho ở đầu kỳ. Là số trích được lập dự phòng giảm giá của hàng tồn kho. Mức chênh lệch số lượng dự phòng lập năm nay cần lớn hơn số dự phòng lập ở năm trước và chưa sử dụng hết. Trị giá vốn thành phẩm sản xuất xong được nhập kho và dịch vụ hoàn thành.

Bên Có: Kết chuyển giá vốn của dịch vụ, thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào phía bên Nợ TK 155 là “Thành phẩm” còn TK 154 là “Chi phí kinh doanh, sản xuất dở dang”.

Hoàn nhập dự phòng được giảm giá về hàng tồn kho cuối năm. Mức chênh lệch số dự phòng lập năm nay cần nhỏ hơn số được lập của năm trước và chưa sử dụng hết. Kết chuyển giá vốn thành phẩm xuất bán và dịch vụ hoàn thành đã xác định là bán được trong kỳ, vào  bên nợ của TK 911 để “Xác định rõ kết quả kinh doanh”.

Cách hạch toán giá vốn hàng bán

Đối với doanh nghiệp có hàng tồn kho theo hướng kê khai thường xuyên

Khi xuất những hàng hoá, dịch vụ, sản phẩm hoàn thành đã xác định là được bán trong kỳ, ghi:

 • Nợ tài khoản 632 là gì và giá vốn hàng bán
 • Có các tài khoản 154, 155, 156, 157

Phản ánh những khoản chi phí đã được hạch toán trực tiếp vào trong giá vốn hàng bán. Trường hợp mức sản phẩm sản xuất thực tế ra thấp hơn so với công suất bình thường thì bộ phận kế toán cần tính và xác định cho chi phí sản xuất chung. 

Nó được cố định phân bổ vào các chi phí chế biến dành cho một đơn vị sản phẩm theo đúng mức công suất bình thường. Phản ánh mọi khoản mất mát, hao hụt của hàng tồn kho sau khi đã trừ vào phần bồi thường do cá nhân gây ra, thì ghi:

 • Nợ Tài khoản 632 là gì và giá  vốn hàng bán
 • Có TK 152, 156, 153, 138 (1381),. . .

Phản ánh về chi phí tự xây dựng và tự chế TSCĐ đã vượt quá mức so với bình thường. Nó không được tính vào phần nguyên giá TSCĐ hoàn thành, thì ghi:

 • Nợ TK 632 và giá vốn hàng bán
 • Có TK 241- được xây dựng cơ bản dở dang.
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh còn dang dở.

Hạch toán mọi khoản trích được lập hoặc hoàn nhập về dự phòng giảm giá của hàng tồn kho cuối năm.

Đối với doanh nghiệp có hàng tồn kho theo hướng kê khai định kỳ

Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại vào cuối kỳ, phải xác định và kết chuyển giá trị vốn hàng hóa đã xuất bán. Nó được xác định là đã bán thì ghi:

 • Nợ 632 và giá vốn hàng bán
 • Có TK 611 – đã mua hàng.

Cuối kỳ, kết chuyển về giá vốn hàng hóa xuất bán sẽ xác định là đã bán vào phía Nợ bên tài khoản 911 thì ghi:

 • Nợ TK 911 và xác định kết quả khi kinh doanh.
 • Có TK 632 – Giá vốn của hàng bán.

Nợ 632 và giá vốn hàng bán

Nợ 632 và giá vốn hàng bán

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất dịch vụ: Đầu kỳ, nếu như kết chuyển giá trị vốn thành phẩm tồn kho đầu kỳ vào tài khoản 632 là gì thì ghi:

 • Nợ TK 632 và giá vốn hàng bán
 • Có TK 155 – là thành phẩm.

Đầu kỳ, kết chuyển giá trị dịch vụ, thành phẩm đã gửi bán nhưng nó chưa xác định rõ là bán vào tài khoản 632 là gì, ghi:

 • Nợ TK 632 và giá vốn hàng bán
 • Có TK 157 – là hàng gửi đi bán.

Giá thành thành phẩm được hoàn thành nhập kho, còn giá thành dịch vụ hoàn thành, ghi:

 • Nợ TK 632 – Giá của vốn hàng bán
 • Có TK 631 – Giá thành khi sản xuất.

Cuối kỳ, kết chuyển về giá vốn thành phẩm tồn kho vào bên nợ của tài khoản 155, ghi:

 • Nợ TK 155 – là thành phẩm
 • Có TK 632 – là giá vốn hàng bán

Vào trong tài khoản 632

Vào trong tài khoản 632 

Qua bài viết đã giúp các bạn có những thông tin hữu ích về tài khoản 632 là gì. Hãy lựa chọn chúng tôi khi bạn cần. Nếu còn điều gì thắc mắc và băn khoăn hãy truy cập website: dichvuluat.vn để được tư vấn miễn phí bạn nhé.

 

Đánh giá chất lượng bài viết

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.