Thủ tục giải thể công ty CHƯA phát sinh doanh thu và hóa đơn

Cùng Luật An Tín tìm hiểu: Hồ sơ giải thể công ty gồm những gì? Hướng dẫn các bước giải thể doanh nghiệp, thủ tục đóng cửa công ty khi chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu.

Điều kiện giải thể công ty

Dưới đây là 2 điều kiện doanh nghiệp cần đáp ứng khi muốn thực hiện thủ tục giải thể công ty (căn cứ Khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020):

 • Không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp bởi Trọng tài hoặc Tòa Án.
 • Đảm bảo đã hoàn thành hết các nghĩa vụ tài sản, các khoản nợ như trợ cấp thôi việc, nợ BHXH, nợ lương người lao động, tiền nợ thuế, nợ nhà cung cấp, đối tác… 

Tư vấn quy trình, thủ tục giải thể công ty chưa phát sinh doanh thu, hóa đơn

Theo quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, quy trình giải thể công ty được thực hiện lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Ra quyết định về việc giải thể doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/chủ sở hữu công ty tổ chức cuộc họp để đưa ra quyết định thống nhất về việc giải thể công ty, doanh nghiệp. 

Các nội dung bắt buộc phải có trong quyết định giải thể công ty:

 • Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Lý do quyết định giải thể công ty.
 • Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ cũng như thanh lý hợp đồng của công ty.
 • Phương án giải quyết những nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động của doanh nghiệp.
 • Họ, tên, chữ ký của: 
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân.
  • Chủ tịch Hội đồng quản trị (công ty cổ phần).
  • Chủ sở hữu công ty (công ty TNHH 1 thành viên).
  • Chủ tịch Hội đồng thành viên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh).

Bước 2: Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến đối tác, khách hàng, người lao động

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải thể công ty, doanh nghiệp phải tiến hành gửi thông báo về việc giải thể công ty đến các bên có liên quan về lợi ích và thẩm quyền: các chủ nợ, người lao động… niêm yết công khai tại các chi nhánh, trụ sở chính của doanh nghiệp. 

Bước 3: Tiến hành thanh lý tài sản của công ty

Ngoại trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý tài sản riêng, nếu không Hội đồng quản trị, chủ sở hữu công ty, hoặc Hội đồng thành viên, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức thanh lý tài sản.

Bước 4: Hoàn thành thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

Doanh nghiệp tiến hành thanh toán các khoản nợ của công ty theo thứ tự ưu tiên mà Luật An Tín chia sẻ dưới đây:

 • Các khoản nợ thuế: thuế TNCN, thuế GTGT, thuế môn bài… 
 • Các khoản nợ lương, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.
 • Các khoản nợ khác. 

Bước 5: Thực hiện thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT

➨ Chi tiết hồ sơ thông báo giải thể công ty, doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT bao gồm:

 • Thông báo giải thể công ty.
 • Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Quyết định về việc giải thể công ty của chủ sở hữu công ty (công ty TNHH 1 thành viên), Đại hội đồng cổ đông (công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (công ty hợp danh, công ty TNHH 2 thành viên trở lên).
 • Biên bản họp về việc giải thể công ty của Đại hội đồng cổ đông (công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (công ty hợp danh, công ty TNHH 2 thành viên trở lên).
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu hồ sơ không phải do người đại diện pháp luật nộp).

➤➤ Tải miễn phí: Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp.

➨ Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo giải thể công ty đến Sở KH&ĐT, nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính theo 1 trong 2 cách sau:

 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT.
 2. Nộp hồ sơ qua mạng tại Cổng thông tin quốc gia bằng cách sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

➨ Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ, Sở KH&ĐT sẽ:

 • Chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh thành “Đang làm thủ tục giải thể”.
 • Gửi thông tin đến cơ quan thuế về việc giải thể của công ty. 

Bước 6: Thực hiện thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế

Bước tiếp theo của thủ tục đóng cửa công ty chính là thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế. 

➨ Trước khi tiến hành quyết toán, doanh nghiệp cần gửi đến cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp 1 bộ hồ sơ xin khóa mã số thuế công ty, bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp của chủ sở hữu công ty (công ty TNHH 1 thành viên), Đại hội đồng cổ đông (công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (công ty hợp danh, công ty TNHH 2 thành viên trở lên).
 • Biên bản họp về việc giải thể công ty của Đại hội đồng cổ đông (công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (công ty hợp danh, công ty TNHH 2 thành viên trở lên).
 • Công văn:
  • Cam kết không phát sinh doanh thu.
  • Cam kết không hoạt động xuất nhập khẩu.
  • Cam kết không in, phát hành, mua hóa đơn. 
  • Cam kết không có tài sản thanh lý (tùy từng công ty).
  • Cam kết không xin hoàn bất kỳ khoản thuế nộp thừa nào.

➤➤ Tải miễn phí: Hồ sơ xin khóa mã số thuế công ty.

➨ Doanh nghiệp tiến hành quyết toán thuế, bao gồm các đầu việc sau đây:

 • Quyết toán thuế TNCN.
 • Quyết toán thuế TNDN.
 • Hoàn thành tờ khai thuế của các quý trong năm. 
 • Báo cáo tài chính của công ty. 

➤➤ Tham khảo thêm:

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp chưa có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, chưa có doanh thu cũng như chưa đăng ký sử dụng và phát hành hóa đơn thì các tờ khai, quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo tài chính đều là báo cáo trắng. 

➨ Chi cục thuế sẽ tiến hành đóng mã số thuế công ty sau khi doanh nghiệp xử lý hoàn tất các khoản nợ (nếu có) và nghĩa vụ thuế. 

Bước 7: Thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT

Sau khi thủ tục đóng mã số thuế hoàn thành, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thủ tục giải thể công ty tại Sở KH&ĐT. 

➨ Chi tiết hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính gồm:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Báo cáo về việc thanh lý tài sản của công ty.
 • Danh sách người lao động trong công ty.
 • Danh sách số nợ, chủ nợ mà công ty đã thanh toán. 
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu cần).

➤➤ Tải miễn phí: Hồ sơ giải thể công ty tại Sở KH&ĐT. 

Lưu ý: Doanh nghiệp nộp danh sách hoặc báo cáo trắng nếu không có khoản nợ phải thanh toán, tài sản thanh lý hay chưa sử dụng lao động. 

➨ Hồ sơ đăng ký giải thể công ty sau khi hoàn thành sẽ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc gửi online tại Cổng thông tin quốc gia

➨ Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp, nếu đảm bảo tính hợp lệ thì Sở KH&ĐT sẽ:

 • Chuyển tình trạng pháp lý tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của công ty thành “Đã giải thể”. 
 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp. 

Bước 8: Trả lại con dấu công ty

Trường hợp con dấu của doanh nghiệp được cấp bởi cơ quan công an (trước ngày 01/07/2015) thì cần thực hiện thủ tục trả lại con dấu, nộp hồ sơ tại cơ quan công an đã cấp con dấu cho doanh nghiệp.

Bồ hồ sơ trả con dấu công ty bao gồm các đầu mục sau:

 • Con dấu công ty.
 • Công văn xin trả con dấu công ty.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản sao công chứng).
 • Giấy chứng nhận mẫu dấu của công ty được cấp bởi cơ quan công an (bản gốc).
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu cần).

Bước 9: Đăng bố cáo về việc giải thể doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia

Cuối cùng, doanh nghiệp tiến hành đăng bố cáo trên Cổng thông tin quốc gia về việc giải thể công ty là xong. 

Luật An Tín chia sẻ thêm một chút, nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh, vì nhiều lý do mà doanh nghiệp buộc phải ngừng kinh doanh ở thời điểm hiện tại nhưng có thể vẫn tiếp tục kinh doanh trong tương lai thì có thể thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh thay vì thủ tục đóng cửa công ty, giải thể doanh nghiệp để tối ưu thời gian, chi phí. 

Dịch vụ giải thể công ty chưa phát sinh doanh thu và hóa đơn tại Luật An Tín

Nhìn chung, khác với thủ tục thành lập công ty, các bước giải thể doanh nghiệp khá phức tạp, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, mất nhiều thời gian, chi phí thực hiện. 

Cân nhắc sử dụng dịch vụ giải thể công ty tại Luật An Tín để đẩy nhanh quy trình giải thể doanh nghiệp. Với chi phí trọn gói chỉ từ 3.000.000 đồng, Luật An Tín sẽ thay doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục cần thiết và bàn giao kết quả tận nơi cho doanh nghiệp trong vòng 7 – 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đóng mã số thuế của doanh nghiệp. 

➤➤ Tham khảo thêm: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Luật An Tín – Từ 3.000.000 đồng.

Như vậy, qua bài viết trên, Luật An Tín đã giúp bạn tìm hiểu và nắm được thông tin hướng dẫn các bước thực hiện quy trình, thủ tục giải thể công ty chưa phát sinh doanh thu, hóa đơn. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào có liên quan cần giải đáp hoặc đang quan tâm về dịch vụ giải thể công ty tại Luật An Tín, hãy liên hệ theo hotline 0972.006.222 (Miền Bắc) 090.758.1234 (Miền Trung) 0902.553.555 (Miền Nam) để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Các câu hỏi thường gặp khi giải thể công ty chưa phát sinh doanh thu và hóa đơn

1. Các bước giải thể doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu, hóa đơn gồm những gì?

Thủ tục giải thể doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu, hóa đơn lần lượt gồm các bước là: 

 • Ra quyết định về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến đối tác, khách hàng, người lao động.
 • Thanh lý tài sản của công ty.
 • Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. 
 • Thông báo giải thể doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT. 
 • Thực hiện thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế. 
 • Thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT. 
 • Trả lại con dấu công ty.
 •  Đăng bố cáo về việc giải thể doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia. 

➤➤ Tham khảo thêm: Quy trình giải thể công ty chưa phát sinh doanh thu hóa đơn.

2. Hồ sơ giải thể công ty chưa phát sinh doanh thu, hóa đơn tại Sở KH&ĐT bao gồm những gì?

Chi tiết hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính gồm: Thông báo giải thể doanh nghiệp; Báo cáo về việc thanh lý tài sản của công ty; Danh sách người lao động trong công ty; Danh sách các số nợ, chủ nợ mà công ty đã thanh toán; Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu cần).

➤➤ Tải miễn phí: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT. 

3. Điều kiện giải thể doanh nghiệp là gì?

2 điều kiện doanh nghiệp cần đáp ứng khi muốn thực hiện thủ tục giải thể công ty gồm:

 • Doanh nghiệp không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp bởi Trọng tài hoặc Tòa Án.
 • Đảm bảo đã hoàn thành hết các nghĩa vụ tài sản, các khoản nợ như trợ cấp thôi việc, nợ BHXH, nợ lương người lao động, tiền nợ thuế, nợ nhà cung cấp, đối tác… 

4. Tổng chi phí giải thể công ty là bao nhiêu?

Tổng chi phí giải thể công ty tại Luật An Tín hiện chỉ từ 3.000.000 đồng – hoàn thành mọi thủ tục trong vòng 7 – 10 ngày làm việc. 

➤➤ Tham khảo thêm: Dịch vụ giải thể công ty tại Luật An Tín.

5. Hồ sơ đóng mã số thuế công ty gồm những gì?

Hồ sơ đóng mã số thuế công ty gồm: 

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc giải thể công ty (ngoại trừ công ty TNHH 1 thành viên và DNTN).
 • Các công văn: công văn cam kết không phát sinh doanh thu, công văn cam kết không hoạt động xuất nhập khẩu, công văn cam kết không in, phát hành, mua hóa đơn, công văn cam kết không có tài sản thanh lý (tùy từng công ty), công văn cam kết không xin hoàn bất kỳ khoản thuế nộp thừa nào.

➤➤ Tham khảo thêm: Hồ sơ đóng MST công ty

6. Thủ tục quyết toán thuế cần thực hiện khi giải thể doanh nghiệp bao gồm những gì?

Thủ tục quyết toán thuế cần thực hiện khi giải thể doanh nghiệp bao gồm: quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN, hoàn thành tờ khai thuế của các quý trong năm, báo cáo tài chính của công ty. 

5/5 - (1 bình chọn)

  LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

  Hãy để lại thông tin liên hệ, Luật An Tín sẽ tư vấn bạn trong vòng 15 phút!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.